بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • به گزارش روابط عمومی بیمارستان؛ بمناسبت هفته دفاع مقدس، آقای مرتضی رحیم زاده پرسنل بیمارستان شریعتی موفق شد به قله 4360 متری دنا صعود نماید.به گزارش روابط عمومی بیمارستان؛ بمناسبت هفته دفاع مقدس، آقای مرتضی رحیم زاده پرسنل بیمارستان شریعتی موفق شد به قله 4360 متری دنا صعود نماید.
  • به گزارش روابط عمومی بیمارستان؛ بمناسبت هفته دفاع مقدس، آقای مرتضی رحیم زاده پرسنل بیمارستان شریعتی موفق شد به قله 4360 متری دنا صعود نماید.به گزارش روابط عمومی بیمارستان؛ بمناسبت هفته دفاع مقدس، آقای مرتضی رحیم زاده پرسنل بیمارستان شریعتی موفق شد به قله 4360 متری دنا صعود نماید.
  • به گزارش روابط عمومی بیمارستان؛ بمناسبت هفته دفاع مقدس، آقای مرتضی رحیم زاده پرسنل بیمارستان شریعتی موفق شد به قله 4360 متری دنا صعود نماید.به گزارش روابط عمومی بیمارستان؛ بمناسبت هفته دفاع مقدس، آقای مرتضی رحیم زاده پرسنل بیمارستان شریعتی موفق شد به قله 4360 متری دنا صعود نماید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان؛ بمناسبت هفته دفاع مقدس، آقای مرتضی رحیم زاده پرسنل بیمارستان شریعتی موفق شد به قله 4360 متری دنا صعود نماید.