بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته انتقال خون و مدیریت آزمایشگاه و هموویژیلانس با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان، آقای سروش، مسئولین بخش های بالینی، مسئول ایمنی و مسئول آزمایشگاه در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

در این کمیته مشکلات آزمایشگاه بررسی شد و مصوب گردید که کلاس هموویژیلانس جهت پرسنل آزمایشگاه و پرسنل بخشهای بالینی برگزار شود.