بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

دوره آموزشی هموویژیلانس با حضور کارکنان جدیدالورود آزمایشگاه بیمارستان شریعتی و جمعی از پرسنل بالینی در محل سالن کنفرانس بیمارستان برگزار شد.