بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته بحران آنفلوآنزا با حضور مدیریت و متخصص عفونی و سوپروایزرها و کلیه مسئولین بخش ها مورخ 13/8/95 برگزار گردید.

  • مصوبات کمیته به کلیه واحدها ارسال شد.
  • کلاس آموزشی آنفلوآنزا توسط متخصصین عفونی، آقای دکتر کریمی و خانم دکتر پورمنتصر برگزار شد و نحوه گرفتن نمونه H1N1 بصورت عملی توسط خانم بخشی زاده، سوپروایزر کنترل عفونت آموزش داده شد.
  • بنرهای آموزشی آنفلوآنزا توسط آقای صادقی، سوپروایزر آموزشی جهت آموزش و اطلاع رسانی بر عموم مردم در سرتاسر بیمارستان توزیع شد.
  • پمفلت آموزشی و پیام های بهداشتی آنفلوآنزا به کلیه بیماران و همراهان بیمار داده شد.