بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • گزارش تصویری از بازدید آقای دکتر ماهر، معاون محترم برنامه ریزی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از بخش های اتفاقات، اعصاب و روان و آنکولوژی،هماتولوژی و بیماران خاص بیمارستان شریعتیگزارش تصویری از بازدید آقای دکتر ماهر، معاون محترم برنامه ریزی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از بخش های اتفاقات، اعصاب و روان و آنکولوژی،هماتولوژی و بیماران خاص بیمارستان شریعتی
  • گزارش تصویری از بازدید آقای دکتر ماهر، معاون محترم برنامه ریزی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از بخش های اتفاقات، اعصاب و روان و آنکولوژی،هماتولوژی و بیماران خاص بیمارستان شریعتیگزارش تصویری از بازدید آقای دکتر ماهر، معاون محترم برنامه ریزی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از بخش های اتفاقات، اعصاب و روان و آنکولوژی،هماتولوژی و بیماران خاص بیمارستان شریعتی
  • گزارش تصویری از بازدید آقای دکتر ماهر، معاون محترم برنامه ریزی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از بخش های اتفاقات، اعصاب و روان و آنکولوژی،هماتولوژی و بیماران خاص بیمارستان شریعتیگزارش تصویری از بازدید آقای دکتر ماهر، معاون محترم برنامه ریزی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از بخش های اتفاقات، اعصاب و روان و آنکولوژی،هماتولوژی و بیماران خاص بیمارستان شریعتی
  • گزارش تصویری از بازدید آقای دکتر ماهر، معاون محترم برنامه ریزی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از بخش های اتفاقات، اعصاب و روان و آنکولوژی،هماتولوژی و بیماران خاص بیمارستان شریعتیگزارش تصویری از بازدید آقای دکتر ماهر، معاون محترم برنامه ریزی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از بخش های اتفاقات، اعصاب و روان و آنکولوژی،هماتولوژی و بیماران خاص بیمارستان شریعتی
  • گزارش تصویری از بازدید آقای دکتر ماهر، معاون محترم برنامه ریزی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از بخش های اتفاقات، اعصاب و روان و آنکولوژی،هماتولوژی و بیماران خاص بیمارستان شریعتیگزارش تصویری از بازدید آقای دکتر ماهر، معاون محترم برنامه ریزی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از بخش های اتفاقات، اعصاب و روان و آنکولوژی،هماتولوژی و بیماران خاص بیمارستان شریعتی
  • گزارش تصویری از بازدید آقای دکتر ماهر، معاون محترم برنامه ریزی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از بخش های اتفاقات، اعصاب و روان و آنکولوژی،هماتولوژی و بیماران خاص بیمارستان شریعتیگزارش تصویری از بازدید آقای دکتر ماهر، معاون محترم برنامه ریزی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از بخش های اتفاقات، اعصاب و روان و آنکولوژی،هماتولوژی و بیماران خاص بیمارستان شریعتی
  • گزارش تصویری از بازدید آقای دکتر ماهر، معاون محترم برنامه ریزی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از بخش های اتفاقات، اعصاب و روان و آنکولوژی،هماتولوژی و بیماران خاص بیمارستان شریعتیگزارش تصویری از بازدید آقای دکتر ماهر، معاون محترم برنامه ریزی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از بخش های اتفاقات، اعصاب و روان و آنکولوژی،هماتولوژی و بیماران خاص بیمارستان شریعتی
  • گزارش تصویری از بازدید آقای دکتر ماهر، معاون محترم برنامه ریزی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از بخش های اتفاقات، اعصاب و روان و آنکولوژی،هماتولوژی و بیماران خاص بیمارستان شریعتیگزارش تصویری از بازدید آقای دکتر ماهر، معاون محترم برنامه ریزی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از بخش های اتفاقات، اعصاب و روان و آنکولوژی،هماتولوژی و بیماران خاص بیمارستان شریعتی