بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

دوره آموزشی مدیریت بحران(مخاطرات شیمیایی) در تاریخ های 95/8/16 و 95/8/20 به همت سوپروایزر آموزشی و توسط آقای دکتر جمشیدی در بیمارستان دکتر شریعتی برگزار گردید.

در این جلسه در رابطه با انواع مخاطرات شیمیایی بحث شد. طبق آمار اعلام شده در حال حاضر حدود 125000 ماده شیمیایی صنعتی توکسیک طراحی شده اند که معمولاً از آنها به عنوان عوامل شیمیایی یاد می شوند. مواد شیمیایی در 2 گروه صنعتی و جنگی طبقه بندی می شوند.

در این دوره آموزشی، در ارتباط با افزایش بیش از حد ناخالصی در مواد مخدر و مسمومیت به دلیل وجود سرب در تریاک بحث و گفت و گو شد که می تواند عوارض مرگباری را به همراه داشته باشد. همچنین در ابتدای جلسه آزمون پری تست گرفته شد و قرار است آزمون پست تست یک ماه دیگر برگزار شود.