بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کنفرانس آموزشی Brain CT scan توسط سرکار خانم دکتر الهام دهقان جهت گروه رادیولوژی برگزار گردید. در این دوره، بعد از تفسیر آناتومی مغز به بررسی پاتولوژی ها و نکات کلیدی و ارزشمند در زمینه مقیاس های بحرانی و موارد اورژانسی که نیاز به اطلاع رسانی سریع و ارجاع به پزشک دارند بیان شد.