بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دوره آموزشی بهداشت محیط در تاریخ های 95/8/29 و 95/9/4 توسط جناب آقای مهندس دهقان خلیلی و به همت سوپروایزر آموزشی در سالن کنفرانس بیمارستان جهت کلیه پرسنل برگزار گردید.

در این دوره آموزشی در رابطه با حشرات موذی بیمارستان مانند سوسک، راه های مبارزه با این حشرات و همچنین سموم قابل استفاده در ارتباط با مبارزه با حشرات در بیمارستان بحث و تبادل نظر شد. همچنین در پایان به سؤالات مختلف حاضرین در جلسه پاسخ داده شد.