بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دوره آموزشی پیشگیری از کمر درد در کارکنان بیمارستان در تاریخ های 95/9/7 و 95/9/11 توسط جناب آقای مهندس بهزادی و به همت سوپروایزر آموزشی جهت کلیه کارکنان برگزار گردید.

در این دوره آموزشی ابتدا در ارتباط با آناتومی سیستم اسکلتی-عضلانی، اختلالات شایع دستگاه اسکلتی-عضلانی و راهکارهایی جهت کاهش آسیب های عضلانی بحث و تبادل نظر گردید.