بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

در تاریخ 95/9/16 فرماندار محترم فسا و هیأت همراه از بخش های مختلف بیمارستان بازدید نمودند. در این بازدید ریاست و مدیریت بیمارستان توضیحاتی در مورد بازسازی بخش ها و ارتقاء خدمات ارائه نمودند.