بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • افتتاح بخش خون و آنکولوژی بیمارستان دکتر علی شریعتی با حضور فرماندار و امام جمعه محترم شهرستان فسا، ریاست و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه و ریاست و مدیریت بیمارستان شریعتیافتتاح بخش خون و آنکولوژی بیمارستان دکتر علی شریعتی با حضور فرماندار و امام جمعه محترم شهرستان فسا، ریاست و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه و ریاست و مدیریت بیمارستان شریعتی
  • افتتاح بخش خون و آنکولوژی بیمارستان دکتر علی شریعتی با حضور فرماندار و امام جمعه محترم شهرستان فسا، ریاست و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه و ریاست و مدیریت بیمارستان شریعتیافتتاح بخش خون و آنکولوژی بیمارستان دکتر علی شریعتی با حضور فرماندار و امام جمعه محترم شهرستان فسا، ریاست و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه و ریاست و مدیریت بیمارستان شریعتی
  • افتتاح بخش خون و آنکولوژی بیمارستان دکتر علی شریعتی با حضور فرماندار و امام جمعه محترم شهرستان فسا، ریاست و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه و ریاست و مدیریت بیمارستان شریعتیافتتاح بخش خون و آنکولوژی بیمارستان دکتر علی شریعتی با حضور فرماندار و امام جمعه محترم شهرستان فسا، ریاست و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه و ریاست و مدیریت بیمارستان شریعتی
  • افتتاح بخش خون و آنکولوژی بیمارستان دکتر علی شریعتی با حضور فرماندار و امام جمعه محترم شهرستان فسا، ریاست و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه و ریاست و مدیریت بیمارستان شریعتیافتتاح بخش خون و آنکولوژی بیمارستان دکتر علی شریعتی با حضور فرماندار و امام جمعه محترم شهرستان فسا، ریاست و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه و ریاست و مدیریت بیمارستان شریعتی
  • افتتاح بخش خون و آنکولوژی بیمارستان دکتر علی شریعتی با حضور فرماندار و امام جمعه محترم شهرستان فسا، ریاست و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه و ریاست و مدیریت بیمارستان شریعتیافتتاح بخش خون و آنکولوژی بیمارستان دکتر علی شریعتی با حضور فرماندار و امام جمعه محترم شهرستان فسا، ریاست و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه و ریاست و مدیریت بیمارستان شریعتی
  • افتتاح بخش خون و آنکولوژی بیمارستان دکتر علی شریعتی با حضور فرماندار و امام جمعه محترم شهرستان فسا، ریاست و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه و ریاست و مدیریت بیمارستان شریعتیافتتاح بخش خون و آنکولوژی بیمارستان دکتر علی شریعتی با حضور فرماندار و امام جمعه محترم شهرستان فسا، ریاست و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه و ریاست و مدیریت بیمارستان شریعتی
  • افتتاح بخش خون و آنکولوژی بیمارستان دکتر علی شریعتی با حضور فرماندار و امام جمعه محترم شهرستان فسا، ریاست و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه و ریاست و مدیریت بیمارستان شریعتیافتتاح بخش خون و آنکولوژی بیمارستان دکتر علی شریعتی با حضور فرماندار و امام جمعه محترم شهرستان فسا، ریاست و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه و ریاست و مدیریت بیمارستان شریعتی
  • افتتاح بخش خون و آنکولوژی بیمارستان دکتر علی شریعتی با حضور فرماندار و امام جمعه محترم شهرستان فسا، ریاست و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه و ریاست و مدیریت بیمارستان شریعتیافتتاح بخش خون و آنکولوژی بیمارستان دکتر علی شریعتی با حضور فرماندار و امام جمعه محترم شهرستان فسا، ریاست و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه و ریاست و مدیریت بیمارستان شریعتی