بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

مانور عملی تخلیه بیمارستان دکتر علی شریعتی

یکی از اهداف اصلی این مانور محتمل بودن وقوع حادثه های مختلف که منجر به تصمیم گیری جهت تخلیه افقی، عمودی یا کلی بیمارستان می شود که در اثر عدم تخلیه عواقب جانی و جبران ناپذیری پرسنل و بیماران را تهدید خواهد کرد و پیامدهای غیرقابل جبران در سطح جامعه ایجاد خواهد شد.

جزئیات مانور:

در ساعت 10:30 صبح یکم آذر ماه 1395 مانور در بخش آنکولوژی با دستور تخلیه توسط فرمانده حادثه جناب آقای دکتر حسینی پور با هماهنگی با مسئول بحران دانشگاه جناب آقای دکتر نجفی انجام گردید و مسئول روابط و هماهنگی سرکار خانم زبردست با EOC دانشگاه تماس گرفتند جهت اعزام تیم ارزیابی به محل حادثه. مانور با حضور دبیر کمیته خطر حوادث و بلایا خانم بخشی زاده و سوپروایزر بالینی کشیک سرکار خانم خوش خلق، مسئول ایمنی و روابط عمومی آقای سجادی و آقای عسکری، مسئول تأسیسات جناب آقای رحیم زاده، مسئول خدمات سرکار خانم خدادوست، پرسنل کشیک بخش و نیروهای کمکی از بخش های دیگر انجام گردید و در نهایت با دستور فرمانده ی حادثه، مانور طی 2 ساعت به اتمام رسید و سپس کمیته ای جهت بررسی نقاط قوت و ضعف مانور مورد بررسی قرار گرفت.