بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

مانور عملی اطفای حریق

این مانور روز یکشنبه 95/10/5 و جلسه دوم آن پنج شنبه 95/10/9 به صورت تئوری و عملی انجام گرفت. مطالب تئوری آن توسط خانم بخشی زاده و آقای نیک مهر ارائه گردید که شامل نحوه فعال سازی و غیر فعال سازی جایگاه های سامانه فرماندهی حادثه (چارت بحران) و سامانه هشدار سریع و فعال سازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث و دستورالعمل تخلیه بیمارستان که توسط خانم بخشی زاده و انواع و نحوه کار با کپسولهای آتش نشانی توسط آقای نیک مهر ارائه گردید و سپس به صورت عملی از هر بخش 2 نفر موظف به اطفای عملی حریق شدند که نقاط قوت و ضعف این مانور به مدیریت ارائه گردید.