بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

دوره آموزشی مدیریت خطاهای دارویی با طرح موضوعاتی شامل تعریف خطای دارویی، معرفی و شناخت انواع خطاهای دارویی و فرآیند دارودهی صحیح توسط کارشناس پرستاری و مسئول دفتر بهبود کیفیت، خانم مهرپیما و به همت سوپروایزر آموزشی در تاریخ 95/10/16 در محل سالن کنفرانس جهت آموزش کادر پرستاری و پرسنل پاراکلینیک برگزار گردید.