بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

در این مراسم که با حضور تیم ارزیاب، ریاست و مدیریت بیمارستان در عصر روز چهارشنبه برگزار شد، جناب آقای دکتر مؤمنی مسئول تیم ارزیابی کشوری؛ ضمن تشکر از تیم اجرایی بیمارستان، از تلاش و همدلی کادر بیمارستان تقدیر کردند و خاطرنشان کردند که خوشبختانه  کارکنان بیمارستان همه با انگیزه و بسیار پویا هستند و می توان جزء بیمارستان های خوب کشور از آن نام برد.

ریاست بیمارستان در پایان از خدمات همه پرسنل بویژه کارشناسان معاونت محترم درمان، مدیران و مسئولین بخشها و خدمات مستمر دفتر بهبود کیفیت تشکر کردند.