بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

جلسه اصلاح فرآیند پذیرش بیمار بستری در بخش های بالینی با حضور ریاست، مدیریت و مسئولین بخش های بالینی با همکاری مسئول دفتر بهبود کیفیت و مسئول اصلاح فرآیندهای بیمارستان شریعتی برگزار گردید.

با توجه به اهمیت اصلاح فرآیندهای بیمارستانی خصوصاً فرآیندهای اصلی بیمارستان کد فرآیند پذیرش از اهم آن می باشد جلسه مذکور برگزار و مشکلات اجرایی فرآیند مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان جلسه اقدامات اصلاحی قابل توجهی مصوب گردید.