بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

جلسه اصلاح فرآیند رضایت سنجی با هدف بررسی و ارتقاء فرآیند مربوطه با هماهنگی مسئول دفتر بهبود کیفیت در محل دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

طی این جلسه مشکلات اجرای فرآیند بررسی و اقدامات اصلاحی از جمله تدوین دستورالعمل جامع رضایت سنجی مصوب گردید.