بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های بیمارستان دکتر علی شریعتیبازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های بیمارستان دکتر علی شریعتی
  • بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های بیمارستان دکتر علی شریعتیبازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های بیمارستان دکتر علی شریعتی
  • بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های بیمارستان دکتر علی شریعتیبازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های بیمارستان دکتر علی شریعتی
  • بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های بیمارستان دکتر علی شریعتیبازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های بیمارستان دکتر علی شریعتی
  • بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های بیمارستان دکتر علی شریعتیبازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های بیمارستان دکتر علی شریعتی
  • بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های بیمارستان دکتر علی شریعتیبازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های بیمارستان دکتر علی شریعتی
  • بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های بیمارستان دکتر علی شریعتیبازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های بیمارستان دکتر علی شریعتی
  • بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های بیمارستان دکتر علی شریعتیبازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های بیمارستان دکتر علی شریعتی
  • بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های بیمارستان دکتر علی شریعتیبازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های بیمارستان دکتر علی شریعتی

 

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا؛ صبح امروز چهارشنبه 95/12/4 دکترپزشکی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا، به همراه کارشناسان مسئول معاونت درمان، دربازدیدی از بخش های بیمارستان از نزدیک مسائل ومشکلات بیماران و پرسنل و بخش ها را بررسی نمودند.