بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

جلسه پسا بحران سیل با حضور حداکثر اعضاء و تیم بحران در محل دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

در این جلسه مشکلات ساختمانی درون بیمارستان و محیط مجاور بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای پیشنهادی مطرح و تصویب گردید.