بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • کمیته آمار و مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات با حضور اعضای کمیته و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.کمیته آمار و مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات با حضور اعضای کمیته و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.
  • کمیته آمار و مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات با حضور اعضای کمیته و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.کمیته آمار و مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات با حضور اعضای کمیته و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.
  • کمیته آمار و مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات با حضور اعضای کمیته و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.کمیته آمار و مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات با حضور اعضای کمیته و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.
  • کمیته آمار و مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات با حضور اعضای کمیته و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.کمیته آمار و مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات با حضور اعضای کمیته و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

 

کمیته آمار و مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات در تاریخ 95/12/24 در دفتر مدیریت با حضور اعضای کمیته و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:

  • نامه به اینترن و اتندهای بیمارستان در رابطه با مشکلات مربوط به کامل کردن خلاصه پرونده بیماران
  • نظارت مسئولین بخش بر کامل کردن چک لیست ممیزی اوراق در زمان ترخیص توسط منشی بخش
  • خریداری سیستم کامپیوتری جهت بخش آمار و مدارک پزشکی با تأئید مسئول IT
  • نامه به واحد ترخیص جهت مشخص کردن مواردی مثل: فراری بودن بیمار، ترخیص بیمار و ...

بخش آنکولوژی خلاصه پرونده و دوز دارویی را به بیمار تحویل دهند