بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

سرکار خانم دکتر آریا به همراه مدیر خدمات پرستاری و مامایی، سرکار خانم کریمی از بخش های مختلف بیمارستان شریعتی بازدید نمودند.

دراین بازدید ضمن گفتگو با پرسنل و عیادت از بیماران بستری و تبریک سال جدید  روند ارایه خدمات به بیماران را مورد بررسی قرار دادند.