بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

کمیته بهداشت محیط در فروردین ماه با موضوع بررسی مشکلات لاندری، برنامه ریزی جهت کنترل حشرات و رفع مشکلات بهداشتی بخش اعصاب و روان از جمله ساخت تی شور خانه و اصلاح فاضلاب سرویسهای بهداشتی بخش برگزار گردید.