بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، در سومین روز از هفته سلامت، معاون بهداشت، معاون توسعه دانشگاه، ریاست و مدیریت بیمارستان دکتر شریعتی، مسئول و کارشناسان واحد بهداشت روانبا اهداء گل و شیرینیاز بیماران بستری در بخش اعصاب و روان بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا عیادت نمودند.