بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کارگاه آموزشی آشنایی به نحوه کار با دستگاه الکتروشوک به مدت 12 ساعت آموزشی توسط آقای میرزازاده و به همت سوپروایزر آموزشی در محل سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید. گفتنی است شرکت کنندگان در این کارگاه آموزش تئوری و عملی همراه با کار با دستگاه الکتروشوک را فرا گرفتند و در پایان نیز از حاضرین سؤالاتی پیرامون مباحث تدریس شده پرسیده شد.