بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

جلسه ای با موضوع نحوه پذیرش بیماران در بیمارستان شریعتی با حضور ریاست بیمارستان، آقای دکتر حسینی پور، آقای دکتر کریمی (مدیر گروه داخلی)، خانم دکتر واسعی (نماینده طب اورژانس) و سرپرستاران بخش های عفونی و اتفاقات تشکیل گردید.