بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته خرید در رابطه با تغییرات نحوه خرید باتوجه به راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار گردید.