بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

کنفرانس آموزشی مراقبت های پرستاری در پیشگیری از بروز زخم فشاری توسط سرکار خانم خوش خلق و به همت سوپروایزر آموزشی در سالن کنفرانس بیمارستان شریعتی برگزار گردید. در این کنفرانس پرسنل پرستاری حضور به هم رسانیدند.

زخم فشاری: زخمی است که در اثر فشار، سایش و شکاف یا خراشیدگی پوستی بر روی پوست و لایه های زیر آن ایجاد شود.