بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

کمیته پرستاری با موضوع بررسی مشکلات پذیرش بیماران از بیمارستان ولیعصر، مدیریت تخت های اورژانسی و بررسی فرآیند انتقال بیمار از بخش اتفاقات به نوروعفونی ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 96/2/16 با حضور ریاست و مدیریت محترم، سوپروایزرین بالینی و سرپرستاران بخش های درمانی برگزار گردید.