بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

کمیته دارو و درمان با موضوع بررسی مشکلات مربوط به داروخانه، با حضور ریاست و مدیریت محترم بیمارستان، مسئول فنی داروخانه و دیگر اعضا برگزار گردید.

       مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:

  • لیست داروهای بدون مصرف و کم مصرف تهیه گردد.
  • هرماه تاریخ انقضاء داروها چک شود.
  • داروهای مشابه اسمی با مشارکت مسئول فنی داروخانه تفکیک گردد.