بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

کمیته مرگ و میر با حضور ریاست با حضور رئیس و مدیر بیمارستان، مسئول دفتر بهبود کیفیت و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و دیگر اعضاء در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

در این کمیته یکی از پرونده های فوتی در اردیبهشت ماه1396 در بیمارستان شریعتی مورد بررسی قرار گرفت و درمورد ریشه های علل فوت RAC نوشته شد.