بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی؛ دکتر پزشکی معاون درمان دانشگاه به همراه مسئول اداره نظارت و اعتباربخشی، رئیس اداره پرستاری، ریاست و مدیریت بیمارستان از بخش های اتفاقات و اعصاب و روان بیمارستان و درمانگاه حمزه بازدید نمودند.

در این بازدید مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی جهت پیگیری مشکلات ارائه گردید.