بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته بهداشت محیط با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.در این جلسه درخصوص مشکلات بهداشت محیط بیمارستان بحث شد و پیشنهاداتی جهت رفع مشکلات ارائه گردید.