بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

جلسه اصلاح فرآیند ارائه گزارشات تصویربرداری با هماهنگی دفتر بهبود کیفیت و با حضور افراد دخیل در فرآیند برگزار گردید.

در پایان جلسه مصوب گردید جهت اصلاح فرآیند مذکور واگذاری گزارشات گرافی ها به شرکت خصوصی در دستور کار مدیریت قرار گیرد.