بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته پرستاری با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان و ریاست بخش آنکولوژی با هدف بررسی مشکلات بخش آنکولوژی، باتوجه به راه اندازی بخش بستری شبانه روزی، تشکیل و راهکارهایی ارائه گردید.

اهم موضوعات مطرح شده در جلسه به شرح ذیل می باشد:

  • تقسیم وظایف و ارائه خدمات به بیماران سرپایی بین بخش آنکولوژی و اورژانس در راستای پیشگیری از ازدحام بیماران در بخش آنکولوژی
  • انجام ویزیت بیماران در درمانگاه و توقف ویزیت در بخش آنکولوژی در راستای تمرکز پرستاران بخش در انجام خدمات