بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته کنترل عفونت با حضور اکثریت اعضاء من جمله؛ ریاست و مدیریت بیمارستان، متخصص عفونی، رئیس امور مالی و ... در تاریخ 96/4/13 تشکیل گردید. در این جلسه درمورد تأمین اعتبار اتاق ایزوله فشار منفی و گزارش نتایج مقاومت های آنتی بیوتیکی جهت انجام اقدام اصلاحی مطالبی مطرح گردید.