بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دوره آموزشی هموویژیلانس در تاریخ 96/4/11 و 96/4/15 توسط سرکار خانم بردبار (کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی) و به همت سوپروایزر آموزشی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید. همچنین آزمون کتبی پایان دوره برگزار گردید و برای افرادی که نمره قبولی کسب کردند، گواهینامه هموویژِیلانس صادر شد.