بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

نتایج مسابقه کتابخوانی "ضیافت الله" اعلام شد.

نفر اول: آقای ارشدی نژاد

نفر دوم: خانم رهنورد                      

نفر سوم: خانم نوروزی

برگزیدگان می توانند جهت دریافت جوایز خود به واحد روابط عمومی بیمارستان مراجعه کنند.