بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته اخلاق پزشکی با هدف بررسی تجهیزات رفاهی ارباب رجوع برگزار گردید. در این جلسه مشکلات موجود بررسی و راهکارهایی جهت رفع مشکلات ارائه گردید.