بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

واکراند مدیریتی ایمنی بخش نوروعفونی باحضور مدیران ارشد بیمارستان، ریاست و مدیریت و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.

در این جلسه پرسنل درمورد مشکلات ایمنی بیماران و ایمنی تجهیزات و پرسنل با مدیران ارشد گفتگو کرده و راهکارهایی جهت رفع مشکلات ارائه گردید.