بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته بهداشت حرفه ای با حضور ریاست بیمارستان و با هدف بررسی مشکلات بخش لاندری  در دفتر مدیریت بیمارستان تشکیل گردید.