بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

جلسه بررسی مشکلات درمانگاه حمزه و شناسایی فرصت های بهبود با حضور مدیران ارشد بیمارستان، مدیر درمانگاه حمزه و مسئولین ذیربط در محل دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش بازدید کارشناسان تجهیزات پزشکی، بهداشت محیط، تأسیسات، ایمنی و اعتباربخشی از وضعیت موجود درمانگاه حمزه، در راستای رفع مشکلات و اصلاح موارد عدم انطباق ممیزی های انجام شده، تصمیماتی اخذ گردید.