بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

جلسه بررسی سقوط بیمار از تخت با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و پرسنل بخش MRI  در بیمارستان برگزار گردید.