بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

جلسه بررسی مشکلات بخش تأسیسات در محل دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.