بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

واکراند مدیریتی ایمنی بخش آنکولوژی و بیماران خاص باحضور مدیران ارشد بیمارستان، ریاست و مدیریت و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.

در این جلسه درمورد مشکلات ایمنی بیماران با مدیران ارشد بحث و گفتگو شد و راهکارهایی جهت رفع مشکلات ارائه گردید.