بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته بهداشت محیط در محل دفتر مدیریت برگزار گردید. در این جلسه درمورد روند پیگیری راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان و اقدامات لازم درخصوص نصب و راه اندازی دستگاه امحاء زباله بحث و گفتگو شد.