بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

دوره آموزشی بیش فعالی کودکان توسط سرکار خانم مدرکی و به همت سوپروایزر آموزشی جهت کلیه پرسنل در بیمارستان برگزار گردید.