بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

جلسه ای با هدف بررسی مشکلات تجهیزات پزشکی بخش های بیمارستان در محل دفتر مدیریت برگزار گردید.