بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

جلسه مدارک پزشکی با حضور ریاست بیمارستان، مسئول مدارک پزشکی، مسئولین و منشی های بخشهای بالینی برگزار گردید. در این جلسه مشکلات پذیرش و پرونده های بیماران در بخش های بستری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راه حل هایی جهت رفع مشکلات ارائه گردید.