بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

جلسه بررسی مشکلات واحد مدیریت دارویی با حضور مسئول فنی جدید داروخانه و با هدف برنامه ریزی جهت رفع مشکلات برگزار گردید.

اهم موضوعات مطرح شده به شرح ذیل می باشد:

  • مشکلات ساختمان فیزیکی داروخانه و قفسه بندی داروها
  • کمبود تجهیزات از جمله یخچال دارویی و سیستم کامپیوتری
  • بازنگری فارماکوپه و نظارت بر نسخه پیچی و دستورات دارویی بیماران بستری
  • نظارت بر میزان نیاز و درخواست دارو