بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، اولین جلسه کمیته آموزش در بیمارستان شریعتی با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه:

  • بررسی فرآیند توانمندسازی پرسنل جدیدالورود پرستاری
  • تأکید بر اهمیت آموزش به بیمار و اعلام شروع طرح آموزش به بیمار در بالین در بخش اتفاقات بستری
  • اعلام شروع توزیع کارت مخصوص همراه بیمار